Các chính sách tuân thủ FSC

Công ty TNHH SX CAO SU LIÊN ANH đã liên kết với Hội đồng Quản lý rừng FSC, hoặc một trong những chi nhánh của nó (sau đây gọi là: FSC) và đã là thành viên hoặc có mối quan hệ hợp đồng với FSC. Bằng văn bản này, Công ty cam kết rõ ràng rằng đã đọc và hiểu "Chính sách liên kết các Tổ chức với FSC" được ban hành trên www.fsc.org. Chính sách này quy định lập trường của FSC liên quan đến các họat động không thể chấp nhận được của các tổ chức, cá nhân trong mối liên kết với FSC.

Zalo
Hotline